Tutaj jesteś URZĄD GMINY Władze Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

Elżbieta Wożniak

tel. 81 5111703 w.15

 

 

Zadania Skarbnika Gminy obejmują w szczególności:

  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
  2. opracowywanie projektów budżetu Gminy
  3. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych
  4. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy
  5. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu
  6. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i z wykonania budżetu Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy
  7. sprawowanie nadzoru w zakresie spraw podatków i opłat lokalnych, prowadzenia kasy Urzędu, spraw płacowych
  8. sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych
  9. rozliczanie wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych za obwód łowiecki.