Tutaj jesteś URZĄD GMINY Władze Wójt Gminy

Wójt Gminy


Zenon Madzelan

tel. 81 5111702 w.30

 

 

 

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań
 • koordynowanie działalności pracowników Urzędu oraz organizowanie ich współpracy
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 • upoważnienie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
 • nadzór i kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej
 • nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnyci
 • składanie jednoosobowo oświadczeń  woli w imieniu  Gminy  w zakresie Zarządu mieniem 
 • wykonywaniem innych  zadań  zastrzeżonych  dla Wójta przez  przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych przez pracowników.