Tutaj jesteś URZĄD GMINY Instrukcje załatwiania spraw Wydział podatków Podatek od środków transportowych

Wydział podatków

Podatek od środków transportowych

Deklarację należy składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia oko-liczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
Podatek wpłacany gotówką w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy:  
 
32-8687-0009-2002-2500-0127-0004
 
 
Załączniki:
 
Powrót