Tutaj jesteś URZĄD GMINY Instrukcje załatwiania spraw Referat Infrastruktury i Ochrony... Wydanie postanowienia opiniującego...

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Wydanie postanowienia opiniującego wstępny podział działki

1. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 268, poz. 2663);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Infrastruktury  i Ochrony Środowiska
 • pokój nr 11
 • tel. 81 5111702 w.25
 • e-mail ug@borzechow.eu

3. Wymagane wnioski

4. Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej ( z reguły skala 1:1000)
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów

5. Dokumenty do wglądu

 • Brak 

6. Termin załatwiania sprawy

 • 30 dni

7. Opłaty

 • Brak

8. Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Borzechów w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
Powrót