Tutaj jesteś KULTURA I SPORT Sprawozdanie z realizacji rocznego...

Kultura i Sport

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi

28.04.2017
28.04.2017

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

 

 

            Zgodnie z art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zmianami) Wójt Gmin y Borzechów przedkłada radzie Gmin y Borzechów sprawozdanie  z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Borzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Roczny program przyjęty uchwała nr IX/63/15 Rady Gminy Borzechów z dnia  20 listopada 2015 roku.

            Współpraca Gminy Borzechów w 2016 r. z organizacjami pozarządowymi prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego i opierała się na zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności i wzajemnego poszanowania.

            W 2015 r. ogłoszono jeden konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Borzechów , którego celem było wyłonienie podmiotu, który organizowałby szkolenie sportowe w zakresie sekcji piłki nożnej, organizowałby imprezy sportowo-rekreacyjne oraz brał udział w rozgrywkach miedzy klubowych poza gminą. Na realizację tego zadania przeznaczono 70.000 zł. W ramach powyższego konkursu wsparcie finansowe otrzymał Gminny Klub Sportowy „Perła” Borzechów. Po okresie realizacji zadania Klub złożył sprawozdanie końcowe, z którego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z oferta oraz umowa.

Poza konkursem, w ramach tzw. Trybu małych zleceń ( zgodnie z art. 19 w/w ustawy) gmina Borzechów  na wniosek Stowarzyszenia Centrum Artystyczne „Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku przekazała kwotę 9.000 zł na spektakle teatralne: „Szeherezada czyli disco polo live” – przedstawionego z okazji V Dnia Kobiet oraz „Stary”.

            W listopadzie 2016 roku przeprowadzono konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Borzechów  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. Uchwałą Nr VII/105/16  Rady Gminy Borzechów z dnia    08 grudnia 2016 roku przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

            Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.borzechow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzechów.

 

Powrót