Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Projekty Unijne Nauka jest fajna

Projekty Unijne

Nauka jest fajna

Nauka jest fajna

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 18.08.2010 r. Gmina Borzechów podpisała z Województwem Lubelskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany był przez dwie szkoły z terenu Gminy Borzechów: Szkołę Podstawową w Kłodnicy Dolnej i Publiczną Szkołę Podstawową w Kępie w okresie od 01.09.2010 r. do 30.06.2011 r.

 

Skierowany był do uczniów szkoły podstawowej nie mających większych problemów z nauką, dla nich przewidziano zajęcia podnoszące kompetencje oraz uczniów mających trudności w nauce, dla których przewidziano zajęcia wyrównawcze z matematyki.

W ramach projektu zostały przeprowadzone w okresie od października 2010 r. do maja 2011 r.:

- Zajęcia z języka angielskiego „Koło poliglotów” – angielski język podstawowy dla uczniów klas najmłodszych oraz konwersacje, poznanie kultury i historii narodów anglojęzycznych dla uczniów klas IV-VI,

- zajęcia z matematyki „Koło matematyczne” z wykorzystaniem programów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III i IV-VI,

- zajęcia wyrównawcze z matematyki z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych

- ze wsparcia korzystać będą uczniowie klas I-III i IV-VI, dzieci słabo radzące sobie z matematyką,

- Koło poszukiwaczy przygód – praktyczne zajęcia z wykorzystaniem wiedzy z matematyki, przyrody i informatyki - dla uczniów klas IV-VI,

- Warsztaty „Sławne Polki” dla dziewcząt z klas IV-VI , w ramach których ogłoszony został gminny konkurs wiedzy na temat słynnych Polek.

 

Szkoły biorące udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej (strona internetowa szkoły)

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie www.psp-kepa.oswiata.org.pl

 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 143 388.40 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 121 880.14 zł
Powrót