Tutaj jesteś GMINA BORZECHÓW Jednostki organizacyjne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie

Adres:
Borzechów 24-224 Borzechów

Telefon:
81 5111401

E-mail:
borzechow@ops.pl

Strona www:
www.bip.gopsborzechow.pl

www.gopsborzechow.pl

Czynny codziennie:
7.30 do 15.30


NIP
715-13-37-480

REGON 004187283

Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej o Borzechów

NR 74 8687 0009 2002 2501 0196 0001

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w latach 2010-2014 ustawę o pomocy społecznej w ramach której wypłaca: zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zasiłki okresowe, zasiłki jednorazowe, opłata za posiłki dla dzieci w szkołach. Pomoc udzialona w ramach ustawy o pomocy społecznej w pochodziła z budżetu gminy i budżetu państwa wydatki co roku na wyżej wymienione formy pomocy to około 100.000 zł. rocznie.
 
Kolejną ustawą realizowaną przez GOPS jest ustawa o świadczeniach rodzinnych, wypłacano osobom uprawnionym zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne,  świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów liczba wniosków 320 w 2010 do 290 w 2014 r. na  kwotę 1.155.000 zł. w 2010 i 1.391.580 zł.
                                            
W latach 2010- 2014 realizowane były świadczenia z funduszu alimentacyjnego, są to świadczenia wypłacane na osoby majace zasądzone alimenty od członka rodziny, których on nie realizuje wypłaconych w 2010 r. dla 12 osób a w 2014 dla 17 osób. 
 
Rodzinom wychowującym dzieci w wieku szkolnym wypłacane są stypendia szkolne na zakup podręczników, pomocy szkolnych, strojów sportowych. Uprawnionych do tej formy pomocy jest około 45-do 50 rodzin.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z fundacją „Liderzy Sukcesu”  z  Kraśnika w 2011 r. realizowali dwa projekty.
 
W projekcie pt. „Od aktywności do sukcesu - projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów” wzięło udział 10 osób. Realizowane były zajęcia podnoszące kwalifikacje zawodowe, oraz warsztaty integracyjne i kompetencji społecznych. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i szans na znalezienie zatrudnienia w zawodach pozarolniczych oraz projekt skierowany do dzieci i mlodzieży „Rodzina bez barier" w którym wzięlo udział 20 osób dzieci i młodzieży z terenu gminy.
 
 
W 2012 roku realizowano dwa projekty we współpracy z fundacją „ Liderzy Sukcesu” druga edycja projektu „Od aktywności do sukcesu- projekt adresowany do mieszkańców Gminy Borzechów” oraz drugi projekt skierowany dla kobiet w wieku 50+ realizowany w grudniu 2012 którego celem było pobudzanie aktywności społecznej kobiet. W ramach projektu odbyły się zajęcia kulinarne i spotkania integracyjne.
 
Od 2008 r. Ośrodek realizuje projekt systemowy pt. Program aktywizacji Zawodowej w Gminie Borzechów - Nowe Szanse skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych.
 
Od 2013 r. zatrudniony jest asystent rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”. Asystent pracuje z rodzinami wychowującymi dzieci w których są problemy wychowawcze i rodzinne.
 
Na realizację projektów środki pozyskiwane sa ze źródeł zewnętrznych. Ośrodek prowadzi także pracę socjalną, wspiera rodziny które znalazły się w trudnej sytuacji i przezwyciężeniu ich problemów.
 
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej przypomina, że przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015. Aby uzyskać prawo doświadczeń od początku okresu tj. od 1 listopada 2014r. wniosek wraz z pełną dokumentacją powinien wpłynąć do 30 listopada 2014 r.
 
Wszystkie informacje można uzyskać codziennie w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie pod numerem 815111401.