Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy IV sesja Rady Gminy Borzechów VII...

Sesje Rady Gminy

IV sesja Rady Gminy Borzechów VII kadencji

IV sesja Rady Gminy Borzechów VII kadencji

23.03.2015
W dniu 27 marca 2015 r. /piątek/ odbędzie się IV sesja Rady Gminy Borzechów VII kadencji. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 Porządek obrad:             

1. Otwarcie sesji

2. Ślubowanie radnej wybranej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Borzechów 

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Informacja nt. Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 15 gmin Powiatu  Lubelskiegona lata 2015-2020

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Borzechów w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie  rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Borzechów

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Borzechów 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  Borzechów

14. Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr  II/13/14 w sprawie wysokości diet dla radnych    

15. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borzechów upoważnionego do określania zasad odbywania podróży służbowych przez Przewodniczącego Rady Gminy Borzechów

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów” 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia  planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Borzechów

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

19.  Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru przedstawiciela Gminy Borzechów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie w 2014 roku

21. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

22. Odpowiedzi na zapytania radnych

23. Sprawy różne                                                                                                                  

24. Zamknięcie sesji.

Powrót