Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZARZĄDZENIE NR U/3/2020 Wójta Gminy...

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR U/3/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 18 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR U/3/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 18 marca 2020 r.

18.03.2020
w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Borzechów poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w związku z zagrożeniem epidemicznym

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządzam, co następuje:§ 1
 1. W okresie od 18 marca 2020 r. do odwołania, ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Borzechów poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje następujących spraw:
  1. sporządzenia aktu zgonu;
  2. zgłoszenia urodzenia dziecka;
  3. wydania dowodu osobistego i jego unieważnienia.
 3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, zamyka się Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) w Borzechowie.

§ 2
 1. Sprawy, o których mowa w ust. 2 paragrafu 1, będą załatwiane w siedzibie Urzędu, pokój numer 6 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 paragrafu 1, interesanci zobowiązani są do uprzedniego uzgodnienia wizyty z pracownikiem Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Osoby przebywające w budynku powinny stosować się do zamieszczonych instrukcji dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa oraz poleceń pracowników Urzędu.

§ 3

Dokumenty kierowane do Urzędu Gminy Borzechów należy składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Borzechów, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), jeśli osoba posiada konto na w/w platformie, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany.

§ 4

W sprawach niecierpiących zwłoki, dokumenty o których mowa w § 3, należy pozostawiać w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Gminy Borzechów (parter).
 
§ 5
 
 1. Obsługa informacyjna interesantów Urzędu Gminy Borzechów prowadzona będzie za pomocą poczty elektronicznej (ug@borzechow.eu) oraz telefonicznie (81 511 17 02 – 03).
 2. Wszelkich płatności należy dokonywać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

§ 6

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Borzechów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borzechów.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr U/2/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie sposobu obsługi interesantów Urzędu Gminy Borzechów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powrót