Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 07 lutego 2020 r....

Aktualności

INFORMACJA  W dniu 07 lutego 2020 r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 07 lutego 2020 r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Borzechów.

31.01.2020
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
INFORMACJA
 
    W dniu 07 lutego 2020 r. odbędzie się  XIII sesja  Rady Gminy Borzechów.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII//72/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Lubelskiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela ieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą   środków komunikacji elektronicznej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego  dróg gminnych na terenie Gminy Borzechów, dla których zarządcą jest Wójt Gminy
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/190/18 Rady Gminy Borzechów z dnia 17 października 2018r.  w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających na instalacji proekologicznych źródeł ciepła i urządzeń odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na  terenie Gminy Borzechów zmienionej Uchwałą NR XII/76/19 Rady Gminy Borzechów z dnia 30 grudnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Kępa  Borzechowska nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Borzechów dla fragmentu miejscowości Kępa Borzechowska
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy Borzechów”
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za rok 2019 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie poprzez likwidację oddziału przedszkolnego
 16. Sprawy różne
 17. Zamknięcie sesji.

 

Powrót