Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2020...

Aktualności

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2020 Wójta Gminy Borzechów

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6/2020 Wójta Gminy Borzechów

29.01.2020
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 2 stycznia 2020 r
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 6/2020
Wójta Gminy Borzechów
z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Borzechów
z dnia 2 stycznia 2020 r.

 

            Na podstawie  art. 18a ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1
 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
  w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 2 stycznia 2020 r.
 2. Przyczyną unieważnienia konkursu jest nie złożenie żadnej oferty.
 • 2

Unieważnienie, o którym mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzechowie
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie.

 

 

 • 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Borzechów.

 

 • 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót