Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 29...

Aktualności

INFORMACJA           W dniu 29 grudnia2015 r. odbędzie się  wspólne posiedzenie  Komisji

INFORMACJA W dniu 29 grudnia2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji

21.12.2015
Rozwoju Gospodarczego i Finansów z udziałem przewodniczących pozostałych stałych komisji Rady Gminy. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały

    budżetowej na 2015 rok

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,

    po rozpatrzeniu wniosków do projektu zgłoszonych przez pozostałe komisje

    Rady Gminy

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

    Powiatowi Lubelskiemu 

5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

    Narkomanii w 2015 roku

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu

    Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-

    łania Narkomanii na rok 2016

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki

    nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

    terenie Gminy Borzechów

8. Sprawy różne.

Powrót