Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE WÓJTA GMINYN BORZECHÓW o...

Aktualności

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINYN BORZECHÓW  o otwartym konkursie ofert 18.12.2015 r

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINYN BORZECHÓW o otwartym konkursie ofert 18.12.2015 r

21.12.2015
Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

Konkurs dotyczy następującego zadania:

  1. organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów       i drużyn młodzieżowych,
  2. współorganizacja  imprez sportowo-rekreacyjnych,
  3. udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gmina.

 

WYSOKOŚC ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA  - 70.000 zł

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 08 stycznia 2016 roku o godz. 1000, oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów ( pok. nr 8).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 stycznia 2016 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy   Borzechów  (sala konferencyjna).

 

Oferta powinna zawierać:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

Ofert należy składa na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej”

Powrót