Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI IX sesja Rady Gminy Borzechów

Aktualności

IX sesja Rady Gminy Borzechów

IX sesja Rady Gminy Borzechów

13.11.2015
W dniu 20 listopada 2015 r. odbędzie się IX sesja Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek obrad:            

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej

    do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

    nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków

    transportowych obowiązujących na terenie Gminy Borzechów

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych

    w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie

    odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty

    za pojemnik

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla mieszkańców

      Gminy Borzechów ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu

      opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia

      lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przydomowych

      oczyszczalni ścieków

11. Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy

      Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

      ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 

12. Odpowiedzi na zapytania radnych

13. Sprawy różne                                                                                                                  

14. Zamknięcie sesji.

Powrót