Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE o przystąpieniu do...

Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów

23.09.2015
Przystąpienie do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Borzechów, dnia 23 września 2015 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzechów uchwały Nr VII/50/15 z dnia 18 września  2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

     Zakres zmiany obejmował będzie ustalenia zawarte w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów przyjętego uchwałą Nr XIV/86/2000 Rady Gminy Borzechów z dnia 29 sierpnia  2000 r. (ogł. w Dz. U. Woj. Lub. Nr 70, poz. 841 z 2000 r.) w zakresie:

§ 11, § 12, § 13, § 14, § 15,§ 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, z siedzibą w Borzechowie, 24-224 Borzechów, w terminie do dnia 23 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski dotyczące ochrony środowiska można składać w wymienionym wyżej terminie - bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Borzechowie formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 do 14:30 albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem (e-mail:ug@borzechow.eurzad.eu ).  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Wójt Gminy Borzechów

 

 

UCHWAŁA NR VII/50/15
RADY GMINY BORZECHÓW
z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1 i art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżn. zm.) uchwala sie co następuje:

§ 1.


Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów przyjętego uchwałą Nr XIV/86/2000 Rady Gminy Borzechów z dnia 29 sierpnia 2000 r. (ogł. w Dz. U. Woj. Lub. Nr 70, poz. 841 z 2000 r.).

§ 2.


1. Zmianą obejmuje się ustalenia zawarte w § 11, § 12, § 13, § 14, § 15,§ 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22.
2. Zmiana dotyczy całego obszaru obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktorego granice określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Orgasiński

 tekst m.p.z.p - pobierz

Powrót