Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE o przystąpieniu do...

Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

17.06.2015

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzechów uchwały Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

     Zakres zmiany studium obejmuje obszar Gminy Borzechów w granicach administracyjnych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, z siedzibą w Borzechowie, 24-224 Borzechów, w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski dotyczące ochrony środowiska można składać w wymienionym wyżej terminie - bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Borzechowie formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 do 14:30 albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem (e-mail: ug@borzechow.eurzad.eu ).Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Borzechów

 

Powrót