Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE o przystąpieniu do...

Aktualności

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

17.06.2015

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzechów uchwały Nr IV/27/15 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

     Zakres zmiany obejmował będzie działki o nr ewidencyjnych:

1) 8, 70, 71, 104, 148, 162/1, 301, 374, 495, 496/1 w miejscowości Łopiennik,

2) 5, 6/1, 6/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2,12/3, 12/4, 30, 32, 33, 37/2, 39/2, 130, 132, 139, 141, 168/2, 169/2, 170/2, 172/2, 173, 174, 175, 176, 292/4, 350/1 w miejscowości Majdan Skrzyniecki,

3) 190, 446, 625, 626, 655, 657 w miejscowości Borzechów Kolonia,

4) 5/4, 17/1, 17/2, 18, 33, 79/2, 139, 140, 167, 168,176, 183/1, 183/2, 184, 194/1, 195/2, 198, 199, 200, 201, 202/1, 203/1, 203/2, 206/2, 208, 210/1, 212, 237, 238, 241/1, 323/1, 324/1, 329/1, 332/1, 333/1, 334/1, 335/1, 348/2, 358/1, 359/1, 359/2, 360/1, 361/1, 362, 414/2, 415/1, 435, 438, 439, 483, w miejscowości Kępa Borzechowska,

5) 125, 126, 229, 251, 257, 264, 270/1, 312, 456, 461, 462 w miejscowości Kłodnica Górna,

6) 143, 144 w miejscowości Łączki-Pawłówek,

7) 275/1, 276/1, 276/2, 277, 278, 281, 282, 321/1, 322, 386, 387/3, w miejscowości Kępa,

8) 65, 77, 78, 89, 156 w miejscowości Dobrowola,

9) 110/2, 112/2 w miejscowości Ryczydół,

10) 60, 61, 62, 63/1, 242, 249 w miejscowości Zakącie,

11) 181, 182/2, 227/1, 239/2, 240/2, 242/2 w miejscowości Osina,

12) 218, 219, 229, 352/1 w miejscowości Kłodnica Dolna,

13) 4, 9, 10, 128, 140, 141, 142, 143, 144, 155, 193, 200, 210, 224, 225, 410/1, 473/1, 473/3, 481/3, 482/13,496, 505, 508, 509, 510, 511, 512, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 541, 570, 730 w miejscowości Borzechów,

14) 99, 100 w miejscowości Białawoda,

15) 131, 31 w miejscowości Majdan Borzechowski,

16) 53 w miejscowości Grabówka.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, z siedzibą w Borzechowie, 24-224 Borzechów, w terminie do dnia 10 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski dotyczące ochrony środowiska można składać w wymienionym wyżej terminie - bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Borzechowie formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach 7:30 do 14:30 albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem (e-mail: ug@borzechow.eurzad.eu ).  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                Wójt Gminy Borzechów

 

Powrót