Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI V Sesja Rady Gminy Borzechów

Aktualności

V Sesja Rady Gminy Borzechów

V Sesja Rady Gminy Borzechów

12.06.2015
W dniu 24 czerwca 2015 r. odbędzie się V sesja Rady Gminy Borzechów VII kadencji. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

       

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 

6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok:

    a/ przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

    c/ przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu 

        Gminy za 2014 rok oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi 

        Gminy absolutorium

    d/ dyskusja

    e/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

        wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu  za 2014 rok

    f/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzechów 

       z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok 

    Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami 

    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów”  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków 

    Ochotniczej Straży Pożarnej

10. Powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego 

      w Kraśniku

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy 

      Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

      w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

12. Odpowiedzi na zapytania radnych

13. Sprawy różne

14. Zamknięcie sesji.

 

 

Powrót