Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informacja o posiedzeniu Komisji

Aktualności

Informacja o posiedzeniu Komisji

Informacja o posiedzeniu Komisji

12.06.2015
W dniu 22 czerwca 2015 r. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematyka obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 

2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

    za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzechowie

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad 

    zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

    Borzechów”  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

    dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy

    Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

    ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 7. Sprawy różne.

 

Powrót