Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA...

Aktualności

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA  W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

03.01.2020
„Ferie zimowe” Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrawianki” w Dobrowoli Koło Gospodyń Wiejskich „Z przytupem” w Ryczydole

ORG.525.1.2020                                                                                     Borzechów, dn. 3.01.2020 r.

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
 W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 3 stycznia 2020 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrawianki” w Dobrowoli oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Z przytupem”
w Ryczydole.

 

Rodzaj zadania publicznego:

- w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„Ferie zimowe”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrawianki” w Dobrowoli

Koło Gospodyń Wiejskich „Z przytupem” w Ryczydole

 

Termin realizacji zadania: 3.01.2020 -17.01.2020 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 1.500 zł

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy składać pisemnie na formularzu uwag osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzechowie lub drogą pocztową do Urzędu Gminy
w Borzechowie 24-224 Borzechów w terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

 

Załączniki:
1.Oferta realizacji zadania publicznego

2.Formularz uwag

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.09 MB]

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [49.50 KB]

Powrót