Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Drug przetarg na sprzedaż nieruchomości

Aktualności

Drug przetarg na sprzedaż nieruchomości

Drug przetarg na sprzedaż nieruchomości

21.01.2014
WÓJT GMINY BORZECHÓW OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Borzechów
 
Przedmiotem sprzedaży jest:
 
1.Nieruchomość zabudowana, na której znajduje się budynek po byłej szkole oraz budynek gospodarczy położonej na terenie wsi Kępa, stanowiącej własność Gminy Borzechów, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka Nr 386 o powierzchni 1.20 ha obręb 6 gm. Borzechów, posiadającej księgę wieczystą nr KW 31809.  (brak obciążeń i zobowiązań w księdze wieczystej) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obszar, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony jest pod tereny usług publicznych –UP.
 
Na działce znajduje się także boisko sportowe. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest zabudowana m.in. budynkami po szkole i budynkiem gospodarczym.
 
Cena wywoławcza: 650.000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Przetarg odbędzie się 12 lutego (środa) 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie o godzinie 10.00, sala konferencyjna nr 1, parter.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 07.02.2014 r. (piątek)na rachunek bankowy Gminy Borzechów  47 8687 0009 2002 2500 0127 0025 BS Niedrzwica Duża O/Borzechów. Dniem wniesienia wadium jest dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Gminy Borzechów lub wpłaty w kasie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia przez tą osobę do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym               w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Postąpienie ustala się w wysokości 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
 
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą zapoznać się z możliwością zabudowy i zagospodarowania terenu w Urzędzie Gminy w Borzechowie, pokój nr 11 w dniu ustalonym na oględziny tj. 10.02.2014 w godz. 9.00-11.00.
 
Uczestnik przetargu będący osobą fizyczną winien posiadać dowód tożsamości. Osoby prawne lub przedsiębiorcy powinny przedłożyć komisji przetargowej aktualny wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, wydany w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc do dnia przetargu oraz właściwe pełnomocnictwa.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.Najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.
 
Ustalona w przetargu najwyższa cena nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości. Dniem zapłaty jest dzień wpływu gotówki w kasie lub na rachunek bankowy Gminy Borzechów. Koszty notarialne i wieczysto księgowe umowy ponosi nabywca.
 
W terminie 3 dni, licząc od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Borzechów. W przypadku wniesienia skargi wstrzymuje się dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości na okres 7 dni związany z jej rozpatrzeniem.
 
Wójt Gminy Borzechów może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechów, pok. nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 815111702 wew. 25, lub drogą mailową na adres:ug@borzechow.eurzad.eu

                                                                                                                               Wójt Gminy Borzechów     

 

Ogłoszenie -  [plik PDF, rozmiar 256 KB] 

     

Powrót