Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Karta Dużej Rodziny

Aktualności

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

25.07.2014
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z minimum trójką dzieci. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz obniżenia codziennych kosztów funkcjonowania.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:

1)    Rodzic (rodzice) mający na utrzymaniu  co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia  natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci  legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
2)    Rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka

3)    Dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w  dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny – dokument identyfikujący członków rodziny wielodzietnej. Karta wydawana jest bezpłatnie przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Każda Karta będzie zawierała swój numer nadawany przez wójta. W przypadku uczących się dzieci w wieku powyżej 18 roku życia i osób pozostających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka Karta będzie ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki.

 

Karta potwierdza uprawienie członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej palcówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;


Ubiegając się o wydanie Karty Dużej Rodziny należy wypełnić Wniosek o przyznanie karty  dużej rodziny /wydanie duplikatu karty dużej rodziny i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie, telefon (81)5111401.

Druki  wniosków są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie,  pokój  Nr 4 .

Informacje  nt. Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia

 

Oferta partnerów akcji - - [plik PDF, rozmiar 275 KB]

Powrót