Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY...

Aktualności

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY BORZECHÓW 2015

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY BORZECHÓW 2015

11.12.2014

ZARZADZENIE Nr 241 WOJEWODY LUBLEKSIEGO z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów

 

Na podstawie art. 385 § 1  i 2  i art. 386 § 1  ustawy z dnia 5  stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
                                 
  § 1.
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Borzechów,
w okręgu wyborczym nr 14, w którym wybierany będzie jeden radny.
                               
   § 2.
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 1  marca 2015r.
                               
   § 3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych
określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
                         
         § 4.
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
                       
            § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk
 
 
Załącznik do Zarządzenia
 

  KALENDARZ  WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

 

                         Treść czynności wyborczej

do 11 grudnia 2014 r. 

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów w okręgu wyborczym nr 14.

do 21 grudnia 2014 r. 


- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Lublinie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na   radnego.

do 31 grudnia 2014 r. 

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie kandydatów na   członków  Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie. 

do 5 stycznia 2015 r. 

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Lublinie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie. 

do 20 stycznia 2015 r. 
do godz. 24 00 

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie list  kandydatów na radnego. 

do 30 stycznia 2015 r. 

- zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na   członków obwodowej komisji wyborczej,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze, granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o dostosowaniu lokalu do potrzeb osób   niepełnosprawnych i o tym, że komisja wyznaczona jest do głosowania    korespondencyjnego.  

do 8 lutego 2015 r. 

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Borzechowie obwodowej  komisji wyborczej, 

- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy,

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania  korespondencyjnego, w tym, przy pomocy nakładek sporzadzonych w alfabecie Braille’a.

do 9 lutego 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w zgłoszeniach  list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń  lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach  bezpieczeństwa państwa lub spółpracy z nimi. 

do 20 lutego 2015 r. 

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

27 lutego 2015 r. 
o godz. 24 00 

- zakończenie kampanii wyborczej. 

28 lutego 2015 r. 

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców. 

1 marca 2015 r.
godz. 7 00 - 21 00 

- głosowanie. 

Powrót