Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Upowszechnianie kultury fizycznej,...

Aktualności

Upowszechnianie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na 2015 rok

Upowszechnianie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na 2015 rok

27.01.2015
Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

Działając na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie  realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

 

Konkurs dotyczy następującego zadania:

1)  organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów, i drużyn  młodzieżowych ,

2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

3) udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA  – 70.000 zł

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 lutego 2015 r.  o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów (pok. nr 8).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 lutego 2015  roku  o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Borzechów (sala konferencyjna).

 

Oferta powinna zawierać:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu upowszechnia kultury fizycznej”.

Powrót