Aktualności

Upowszechnianie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na 2015 rok

Upowszechnianie kultury fizycznej, otwarty konkurs ofert na 2015 rok

27.01.2015
Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

Działając na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie  realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

 

Konkurs dotyczy następującego zadania:

1)  organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów, i drużyn  młodzieżowych ,

2) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

3) udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA  – 70.000 zł

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 09 lutego 2015 r.  o godz. 10.00, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów (pok. nr 8).

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 lutego 2015  roku  o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Borzechów (sala konferencyjna).

 

Oferta powinna zawierać:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji.

Oferty należy składać na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego

i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu upowszechnia kultury fizycznej”.

Powrót