Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE KONSULTACJI Z...

Aktualności

OGŁOSZENIE KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

OGŁOSZENIE KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

06.11.2019
Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2019

Wójta Gminy Borzechów z dnia 5.11.2019 r.

 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

 

Na podstawie Uchwały Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011., Nr 26, poz. 654), Wójt Gminy Borzechów zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

Termin konsultacji: 5.11.2019 r. – 26.11.2019 r.

 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Borzechów.

 

Forma konsultacji:

  • wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia
    i skierowanie do Urzędu Gminy Borzechów z dopiskiem: „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi”,
  • wyrażenie elektronicznej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłanie na adres e-mail: ug@borzechow.eu w tytule: „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi”.

 

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Magdalena Bieniek odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

SPRAWOZDANIE z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.64 KB]

Powrót