Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 11...

Aktualności

INFORMACJA      W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

INFORMACJA W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

09.04.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
INFORMACJA
 
         W dniu 11 kwietnia 2019 r. odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Porządku
i Bezpieczeństwa Publicznego.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Tematyka obrad:

 

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów nie narusza ustaleń studium    uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego gminy Borzechów
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Łopiennik
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzechów  oraz granic obwodów tych szkół
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Przedszkola w Borzechowie
 8. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za 2018 rok
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Borzechów        
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości      stanowiącej  własność Gminy Borzechów
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na      sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Borzechów
 12. Sprawy różne

 

Powrót