Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA sesja Rady Gminy...

Aktualności

INFORMACJA  sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA sesja Rady Gminy Borzechów.

09.04.2019
Rozpoczęcie obrad nastąpi o w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 12 kwietnia 2019 r. godz.9.00

INFORMACJA

 

    W dniu 12 kwietnia 2019 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Bełżycach w 2018 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Łopiennik
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzechów  oraz granic obwodów tych szkół
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego      obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Dyrektora Przedszkola  w Borzechowie
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za 2018 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Borzechów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borzechów
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów      alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy      Borzechów
 16. Stanowisko Rady Gminy Borzechów w sprawie przywrócenia Rejonu Energetycznego  w Kraśniku
 17. Sprawy różne
 18. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

Powrót