Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Wójta Gminy...

Aktualności

ZARZĄDZENIE  NR  22/2019 Wójta Gminy B o r z e c h ó w z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 Wójta Gminy B o r z e c h ó w z dnia 2 kwietnia 2019 r.

02.04.2019
w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łopiennik
ZARZĄDZENIE  NR  22/2019
Wójta Gminy B o r z e c h ó w
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Łopiennik

 

      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zarządzam co następuje:

  • 1

      Zarządzam wybory sołtysa i rady sołeckich w Sołectwie Łopiennik na dzień 9 kwietnia 2019 r. godz. 18.00, w lokalu strażnicy OSP w Łopienniku. 

W przypadku braku quorum II termin zebrania wyznaczam na 9 kwietnia 2019 r. godz. 18.30.

  •  2

      Porządek obrad zebrania wiejskiego poświęconego wyborom sołtysa i rady sołeckiej przedstawia się następująco:

1/ Otwarcie zebrania

2/ Przeprowadzenie wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kadencję obejmującą lata 2019 -2023

3/ Zaopiniowanie projektu Statutu Sołectwa Łopiennik

3/ Sprawy bieżące, dyskusja

4/ Zamknięcie zebrania.

  •  3

    Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  •  4

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

 

 

 

 

 

 

Powrót