Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sesja Rady Gminy Borzechów

Aktualności

Sesja Rady Gminy Borzechów

Sesja Rady Gminy Borzechów

21.12.2018
dnia 28 grudnia 2018 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

INFORMACJA

 

    W dniu 28 grudnia 2018 r. odbędzie się  sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do      wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki ich przyznawania oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Borzechów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie połączenia sołectwa Kolonia Łopiennik z sołectwem Łopiennik
 13. Sprawy różne
 14. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Powrót