Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Sprawozdanie z przebiegu konsultacji...

Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu:   „ Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu: „ Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

12.10.2018

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu: 

„ Roczny program współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

 

            Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr IV/25/11 Rady Gminy Borzechów z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 34, poz. 781).

            Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz.239 z późn. zm.).     Konsultacje trwały od 04 września 2018 r. do 25 września 2018 r. Informację o konsultacjach umieszczono na stronie internetowej – www.borzechow.eu , na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.borzechow.e-biuletyn.pl .

Konsultacje prowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i opinii na formularzu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna była – Renata Moryl – inspektor ds. obsługi techniczno-kancelaryjnej Urzędu i spraw wojskowych.

            W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi do

konsultowanego projektu: „ Roczny program współpracy Gminy Borzechów

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

 

 

Borzechów, dn. 2018.10.10

Sprawozdanie sporządziła: Renata Moryl

 

 

 

Powrót