Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA W dniu 28 marca 2018...

Aktualności

INFORMACJA   W dniu 28 marca 2018 r. odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA W dniu 28 marca 2018 r. odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Borzechów.

26.03.2018
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

         Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego długoterminowego
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Borzechów na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/125/17 Rady Gminy Borzechów  z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzechów 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Borzechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy      Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji    administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze      socjalnym dla uczniów
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie w 2017 roku
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

Powrót