Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty...

Aktualności

Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu 	upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bor

Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Bor

21.02.2018
Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 1200
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BORZECHÓW
o otwartym konkursie ofert

 

            Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239  z późn. zm.) Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu

            upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

Konkurs dotyczy następującego zadania:

  1. Organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn młodzieżowych,
  2. współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
  3. udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą.

 

WYSOKOŚC ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA  -   70 000 zł

Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 1200, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów (pok. Nr 8).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Borzechów (sala konferencyjna).

 

Oferta  powinna zawierać:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji . Oferty należy składać na wzorze określonym  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej”

 

Powrót