Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

22.12.2017
W dniu 28 grudnia 2017 r. odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

 

    W dniu 28 grudnia 2017 r. odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

      

 

         Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Borzechów
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
 16. Przyjęcie stanowiska w sprawie przywrócenia w Borzechowie instytucji Urzędu Pocztowego
 17. Odpowiedzi na zapytania radnych
 18. Sprawy różne
 19. Zamknięcie sesji.

 

 

                                 

 

 

Powrót