Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/17 WÓJTA...

Aktualności

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 13/17 WÓJTA  GMINY  BORZECHÓW z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/17 WÓJTA GMINY BORZECHÓW z dnia 24 kwietnia 2017 roku

26.04.2017
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Borzechów w roku 2017.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 13/17

WÓJTA  GMINY  BORZECHÓW

z dnia 24 kwietnia 2017 roku

 

 

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Borzechów w roku 2017.

 

            Na podstawie art. 33 ust.1-3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zmianami) w związku z art. 130 § 2 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t.j.  Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zmianami)  zarządzam, co następuje:

  • 1. W związku z przypadającym w sobotę 11 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy- Narodowym Świętem Niepodległości, wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Borzechów na dzień 02 maja 2017 (wtorek).
  • 2. O ustalonych dniach wolnych od pracy informuje się klientów i pracowników Urzędu Gminy Borzechów poprzez:

1/ wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

2/ zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Borzechów  –  

     www.borzechow.eu .

  • 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

 

Powrót