Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

24.04.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów. 24.04.2017 r.

  Borzechów, dnia, 24.04.2017 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów

 

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do ww. projektu zmiany studium w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 04 maja  2017 r. do 02 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o opublikowaniu ww. projektu na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów.

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmuje teren gminy w granicach administracyjnych.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie w godz. od 10.00 do 11.00.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1 pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

            Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Borzechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 czerwca 2017 r.

            Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Wójt Gminy Borzechów

 

Zalączniki:

1. uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [46.24 KB]

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [379.15 KB]

3. Prognoza oddziaływania na środowisko rysunek

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.94 MB]

4. zał. nr 1 do uchwały

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [603.62 KB]

5. zał. nr 2 do uchwały

, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [12.10 MB]

 

Powrót