Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE WÓJTA GMINYY BORZECHÓW o...

Aktualności

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINYY BORZECHÓW o otwartym konkursie ofert

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINYY BORZECHÓW o otwartym konkursie ofert

24.01.2017
Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów
OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINYY BORZECHÓW
o otwartym konkursie ofert

 

            Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia      24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239  z późn. zm.) Wójt Gminy Borzechów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność  pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego     z zakresu

            upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów.

Konkurs dotyczy następującego zadania:

  1. Organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn seniorów i drużyn młodzieżowych,
  2. współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
  3. udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą.

 

WYSOKOŚC ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA   -   70 000 zł

Termin realizacji zadania : 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu  06 lutego 2017 r. o godz. 1000, oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów  ( pok. Nr 8).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2017 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Borzechów ( sala konferencyjna).

 

Oferta  powinna zawierać:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji . Oferty należy składać na wzorze określonym  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji  zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania  ( Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej”


 

OGŁOSZENIE  WYNIKU  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT 

NA REALIZACJĘ  ZADANIA   PUBLICZNEGO

 

 

  1. Wójt Gminy Borzechów na podstawie art. 15 ust. 3  ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), dokonał wyboru podmiotu realizującego zadania Gminy Borzechów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  2. Nazwa podmiotu, tytuł zadania , forma przyznania dotacji oraz przyznana kwota dotacji:

 

Lp.

Nazwa i adres organizacji

Tytuł zadania

Forma przyznanej dotacji

Przyznana kwota dotacji

 

 

1.

 

 

Gminny Klub Sportowy

„PERŁA” Borzechów

24-224 Borzechów

 

„organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej dla drużyn  seniorów  i drużyn młodzieżowych,

współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, 

 udział w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą”

 

 

 

 

 

 

wsparcie

 

 

 

 

70.000

 

 

 

                 Borzechów, dn. 2017.02.07

 

Powrót