Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informuję, że z dniem 30 grudnia 2020...

Aktualności

logo wojewody lubelskiego

Informuję, że z dniem 30 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

08.01.2021

PN-VII.0520.77.2020

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 stycznia 2021 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845,
z późn. zm.) informuję, że z dniem 30 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2430),
wskazujące nowe uregulowania, ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym między innymi zniesiono obowiązek odbycia kwarantanny przez obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy przekraczają granicę Rzeczpospolitej Polskiej, w celu
przejazdu przez terytorium RP do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 i 2325) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

Powrót