Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Informacja Wojewody Lubelskiego z 22...

Aktualności

logo wojewody Lubelskiego

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 grudnia br. o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.

23.12.2020
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

WOJEWODA LUBELSKI

PN-VII.0520.75.2020

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:

-       całkowity zakaz przemieszczania się osób znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 (z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej, oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego);

-       do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2:

a)        zakaz handlu detalicznego, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 1 ww. rozporządzenia,

b)        zakaz prowadzenia działalności usługowej dla właścicieli lub najemców powierzchni usługowej, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 ww. rozporządzenia,

c)        prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

W chwili wejścia w życie ww. rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).

WOJEWODA LUBELSKI

/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
Warszawa, dnia 21 grudnia 2020 r.

Poz. 2316
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. 2316)

Powrót