Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy...

Aktualności

ZARZĄDZENIE  NR  38/2020 Wójta Gminy Borzechów  z dnia 4 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Wójta Gminy Borzechów z dnia 4 sierpnia 2020 r.

05.08.2020
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kępa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Kępa, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Zarządzam wybory uzupełniające sołtysa w Sołectwie Kępa na dzień 16 sierpnia 2020 r. godz. 18.00, w lokalu strażnicy OSP w Kępie.

  1. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznaczam na 16 sierpnia 2020 r. godz. 18.30, w lokalu wskazanym w pkt 1.

 

§ 2

Porządek obrad zebrania wiejskiego poświęconego wyborom uzupełniającym sołtysa przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa
  3. Sprawy bieżące, dyskusja
  4. Zamknięcie zebrania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Powrót