Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA . W dniu 31 lipca 2020 r....

Aktualności

INFORMACJA . W dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się  XIV sesja  Rady Gminy Borzechów.

INFORMACJA . W dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Borzechów.

21.07.2020
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

INFORMACJA

    W dniu 31 lipca 2020 r. odbędzie się  XIV sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2019 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  

    wotum zaufania Wójtowi Gminy Borzechów za 2019 rok

   - przedstawienie przez Wójta Gminy Borzechów raportu o stanie Gminy

   - debata

   - podjęcie uchwały

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

   - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

   - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

   - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu

     Gminy za 2019 rok oraz wniosku do Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy

     absolutorium

   - dyskusja

   - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

     ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania budżetu za 2019 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Borzechów z tytułu

    wykonania budżetu za 2019 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy

    finansowej Powiatowi Lubelskiemu

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie

      Borzechów na rok szkolny 2020/2021

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

      Gminy Borzechów

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia   

      usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

      i zagospodarowania tych odpadów

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie 1m2  pasa drogowego  

    dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Borzechów

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż miejscowy plan zagospodarowania

      przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów-Kolonia

      nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

      Gminy Borzechów

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

      przestrzennego Gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów-Kolonia

16. Petycja dotycząca budynku komunalnego w Borzechowie

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, punktów

      przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

      przez Gminę Borzechów

18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

      zajęć  nauczycieli Przedszkola w Borzechowie pracujących z grupami obejmującymi  

      dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

19. Informacja nt. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

20. Sprawy różne

21. Zamknięcie sesji.

 

Powrót