Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI INFORMACJA

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

15.06.2020
Wójta Gminy Borzechów – Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku.
W terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r., w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), prowadzony jest nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór jest otwarty i konkurencyjny.
 
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Borzechów,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • kandydaci na rachmistrza odbędą szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 • rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Wymagane dokumenty:
 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu e-mail.
 2. Oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie, jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów, w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów.
 
Powrót