Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do...

Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów Kolonia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów Kolonia

12.05.2020
Borzechów, dnia 12 maja 2020 r.

Borzechów, dnia 12 maja 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów Kolonia

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),  art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) oraz uchwały Nr VII/44/19 Rady Gminy Borzechów z dnia 16 maja 2019 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów-Kolonia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach od 22 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020  r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów 1 w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o publikacji dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzechów w godz. od 10.00 do 11.00.

                Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1, art. 39 ust. 1, pkt 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

                Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Borzechów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 r.

                Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone:

1)     kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)     podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

               

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1.             Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów 1; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: inspektor@cbi24.pl   lub pisemnie na adres Administratora.

2.             Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 17 tej ustawy.

3.             Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.

4.             Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5.             Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

6.             W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       Wójt Gminy Borzechów

Projekt dokumentacji dodano dnia 22 maja 2020 roku

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BORZECHÓW DLA FRAGMENTU MIEJSCOWOŚCI BORZECHÓW KOLONIA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [318.84 KB]

Prognoza załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.41 MB]

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów dla fragmentu miejscowości Borzechów Kolonia – wyłożenie do publicznego wglądu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [191.14 KB]

mpzp. Załącznik nr 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.49 MB]

Powrót