Tutaj jesteś AKTUALNOŚCI Kolektory słoneczne DEKLARACJA dotycząca udziału w...

Kolektory słoneczne

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

30.03.2015

MIESZKAŃCY GMINY BORZECHÓW 

Wójt Gminy Borzechów informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w prywatnych posesjach mieszkańców naszej gminy.

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie (sekretariat), których wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do realizacji projektu.

 

Deklaracje należy składać w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

  ………………………, dnia ………………………….

 

DEKLARACJA dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………….….. zamieszkały/a w …………………………………………………………… telefon ………………………………………………….. legitymujący/a się dowodem osobistym seria/nr …………………………………………………………..…… wydanym przez …………………………………………………..…….., nr PESEL …………………………………… deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji kolektorów słonecznych na stanowiącym moją własność budynku mieszkalnym położonym na działce Nr …………………..……….. w miejscowości …………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż budynek, na którym planowany jest montaż instalacji solarnej jest moją własnością na podstawie

a)      Akt własności nr ………………………………………………………………………………………..

b)     Księga wieczysta nr ......................................................................................................................................

Oświadczam, iż mam świadomość i zgadzam się na to, iż projekt będzie realizowany przez Gminę Borzechów jedynie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Oświadczam , iż w budynku korzystającym z instalacji solarnej nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Oświadczam , iż mam świadomość i zgadzam się na realizację projektu przez gminę Borzechów, wyrażam zgodę na realizację projektu na nieruchomości przez wykonawcę wybranego przez Gminę Borzechów.

Realizację zadania planuje się na lata 2016-2020. Mając na uwadze fakt, iż szacunkowy orientacyjny koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie od 13 000,00 zł do 20 000,00 zł deklaruję, w przypadku uzyskania przez Gminę Borzechów dofinansowania na realizację projektu,współfinansowanie instalacji na moim budynku mieszkalnym, w wysokości 14% kosztu całkowitego.

 Przyjmuję do wiadomości, że ostateczna kwota wkładu własnego Właściciela może ulec zmianie i zostanie ustalona po opracowaniu dokumentacji technicznej i wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.

Jednocześnie deklaruję, że w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Borzechów zobowiązany będę do niezwłocznego podpisania stosownej umowy cywilno-prawnej z Gminą Borzechów określającej kwoty udziału finansowego Właściciela oraz innych obowiązków Stron.

Oświadczam także, że w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem projektu dot. mojej nieruchomości.

 

………….………………………………

                                                                                                                   (data i podpis)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Borzechów moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na potrzeby realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

…………………………………………………

                                                                                                                    (data i podpis)

 

 

MIESZKAŃCY GMINY BORZECHÓW

Wójt Gminy Borzechów informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody w prywatnych posesjach mieszkańców naszej gminy.

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY JEDYNIE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

W ramach projektu zainstalowane będą kolektory słoneczne wraz z urządzeniami towarzyszącymi o mocy dostosowanej do wielkości budynków i liczby domowników.

Wysokość dofinansowania instalacji zestawów solarnych będzie wynosić max. 86% w tym udział gminy 1% , wartość wkładu własnego właścicieli posesji to 14 % wartości instalacji. Planowany koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie od 13 000,00 do 20 000,00 zł.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

1. Projektem objęte są budynki mieszkalne znajdujące się na terenie Gminy Borzechów

2. Projekt nie obejmuje dofinansowania budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych .

3. Projekt nie obejmuje dofinansowania instalacji urządzeń na dachach pokrytych eternitem.

4. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz miejsce potrzebne na urządzenia instalowane wewnątrz budynku.

5. Istnieje możliwość montażu kolektora na ścianie budynku od strony południowej w przypadku braku możliwości montażu na dachu.

6. Zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku na udział w projekcie.

Zapraszamy Państwa do składania deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie (sekretariat), których wypełnienie umożliwi zebranie danych niezbędnych do realizacji projektu.

Deklaracje należy składać w terminie do 30 kwietnia 2015 r.

Deklaracja do pobrania na stronie: www.borzechow.bip.lublin.pl oraz w Urzędzie Gminy w Borzechowie.

 

Aby pobrać delkaracje kliknij tutaj - Deklaracja solary [plik PDF, rozmiar 338 KB]

Powrót