Tutaj jesteś Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Borzechowie jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna. W każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00 pok. nr 3 (parter).
 
Forma zapisu:
 
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: (81) 52 86 714.
 
Kto udziela porad?
 
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
 
Dla kogo?
 
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku nr 1.
 
Pomoc prawna
 
 
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym - w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym, oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
 
Na terenie powiatu lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:
 • Punkt Nr 1 w m. Bychawa – punkty mobilne w miejscowościach Krzczonów, Zakrzew, Wysokie;
 • Punkt Nr 2 w m. Jastków – punkt mobilny w miejscowości Garbów;
 • Punkt Nr 3 w m. Konopnica – punkt mobilny w miejscowości Wojciechów;
 • Punkt Nr 4 w m. Głusk – punkty mobilne w miejscowościach Jabłonna, Strzyżewice;
 • Punkt Nr 5 w m. Niemce – punkt mobilny w miejscowości Wólka;
 • Punkt Nr 6 w m. Bełżyce – punkty mobilne w miejscowościach Niedrzwica Duża, Borzechów.
Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacji pozarządowej, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.
 
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/.
 
Natomiast informacje na temat organizacji pozarządowej prowadzącej w 2019 roku trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego można znaleźć pod linkiem: http://pomocprawna.oic.lublin.pl/.
 
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Lubelskim w 2019 r.
 

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 2019 r. , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [283.20 KB]

Załącznik nr 1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [239.86 KB]

Załącznik nr 2. Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [243.41 KB]

Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [201.92 KB]

 

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego , prowadzi Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu lubelskiego  utworzono  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wg grafiku:

 

Punkt 1 - Bychawa

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

11.00 - 14.00

Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Wtorek

10.00 - 14.00

Krzczonów  - Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11

Środa

10.00 - 14.00

Wysokie - Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

10.00 - 14.00

Zakrzew - Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26

Piątek

10.00 - 14.00

Bychawa - Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Punkt 2 - Jastków

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

13.00 - 17.00

Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3

Wtorek

14.00 - 18.00

Garbów - Gminne Centrum Informacji w Garbowie,  Garbów 29

Środa

10.00 - 14.00

Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie,  ul. Chmielowa 3

Czwartek

8.00 - 12.00

Garbów - Gminne Centrum Informacji w Garbowie,  Garbów 29

Piątek

10.00 - 14.00

Jastków - Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3

Punkt 3 -  Konopnica

 

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

10.00 - 14.00

Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Wtorek

10.00 - 14.00

Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Środa

10.00 - 14.00

Wojciechów - Urząd Gminy w Wojciechowie, Wojciechów 5

Czwartek

10.00 - 14.00

Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Piątek

10.00 - 14.00

Konopnica - Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Ponadto, w ramach działań z zakresu edukacji prawnej zapraszamy na bezpłatne:

 • Seminaria/szkolenia dla zainteresowanych (dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, edukatorów itp) w ramach pomocy prawnej i edukacji prawnej – tematyka spotkań zostanie ustalona wg Państwa potrzeb;

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w ww. bezpłatnych  szkoleniach bardzo proszę o uzupełnienie i odesłanie deklaracji, której treść przesyłamy w załączeniu.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji. Zakres poradnictwa obejmuje m.in.

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 

Biorąc pod uwagę szeroką działalność Państwa organizacji/instytucji i możliwość dotarcia do licznej grupy osób, jako potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług Punktów, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o działalności Punktów nieodpłatnych porad prawnych. W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne z prośbą o udostępnienie ich na Państwa stronie internetowej oraz w miarę możliwości rozmieszczenie na terenie miejscowości w przeznaczonych do tego miejscach, co pozwoli na dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób.

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Punktów nieodpłatnych porad Prawnych oraz Edukacji Prawnej.

 

Z poważaniem,

 

Katarzyna Proskura

 

Polska Fundacja Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
"OIC Poland" w Lublinie

 

Gospodarcza 26

20-213 Lublin

tel. 081 710 46 30

fax. 081 746 13 24

NIP: 712-01-69-716

www.oic.lublin.pl

DEKLARACJA UDZIAŁU EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [171.80 KB]

 

Treść
Dziennik Ustaw

 

Monitor Polski

 

Elektroniczny Dziennik Urzędowy